Informacje

Regulamin hurtowni online

Hurtownia internetowa jest prowadzony przez  P.P.H.U. Dekor-Pap S.C 32-651 Nowa Wies ul.Kantego 66.

REGON:

NIP: 549-19-74-888

Hurtownia internetowa prowadzona będzie pod adresem internetowym www.sklep.dekorpap.pl .

 

 

SŁOWNICZEK

 

Regulamin – jest to zapis zasad zakupów w sklepie internetowym.

Umowa kupna – sprzedaży – jest to umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Hurtownia internetowa – jest to hurtownia prowadzona przez firmę DekorPAP za pośrednictwem Internetu.

Klient – osoba która wypełnia formularz zamówienia, w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Dni robocze – są to wszystkie dni tygodnia.

Dostawca – jest to osoba, która dostarcza zamówiony produkt (Kurier, Poczta Polska).

Złożenie zamówienia – jest to wypełnienie przez klienta formularza zamówienia, oraz wysłania go za pośrednictwem Internetu do hurtowni internetowej).

Przyjecie zamówienia – jest to odpowiedź hurtowni internetowej, na przysłany formularz zamówienia, jest to też moment w którym dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas w jakim hurtownia internetowa zrealizuje zamówienie od momentu wpłacenia, kwoty zamówienia na konto hurtowni internetowej, a w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, od momentu przyjęcia i potwierdzenia przez hurtownię internetową zamówienia, do momentu, kiedy hurtownia internetowa wyśle zamówiony produkt za pośrednictwem dostawcy (nie wlicza się czasu w jakim dostawca, dostarczy produkt na adres zamówienia).

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 

    Hurtownia internetowa prowadzi sprzedaż hurtową produktów za pośrednictwem sieci Internet,
    Złożenie zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia, stanowi zawarcie umowy kupna – sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r, nr 16, poz. 93), zwanym dalej „k.c.”,
    Złożenie zamówienia przez klienta, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez klienta,
    Złożenie zamówienia przez klienta, jest poczytywane przez hurtownię internetową, za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta, wykorzystywanych przez hurtownię internetową wyłącznie do celów zrealizowania zamówienia.
    Klientem, może być wyłącznie osoba która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zgodnie z art. 10 – 24 k.c.).
    Przez złożenie zamówienia rozumie się, wypełnienie formularza zamówienia, w którym klient wybiera produkt który chce zamówić, a który to produkt w chwili wypełniania formularza zamówienia jest dostępny w ofercie hurtowni internetowej,
    Umowa kupna – sprzedaży, zostaje zawarta w momencie, gdy klient otrzyma od hurtowni internetowej drogą e – mail, informację o przyjęciu zamówienia,
    Klient jest zobowiązany w formularzu zamówienia, wypełnić obowiązkowo, takie pola jak: Imię i Nazwisko zamawiającego (klienta), adres dostawy, adres e- mailowy, formę płatności, sposób wysyłki, zamawiany produkt/produkty, rozmiar/rozmiary,
    W potwierdzeniu zamówienia, klient otrzyma takie informacje jak: Imię i Nazwisko zamawiającego (klienta), adres gdzie zostanie wysłany produkt/produkty, formę płatności jaką ma zapłacić klient za zamawiany produkt, sposób wysyłki, oraz wartość zamówienia towarów wraz z kosztem wysyłki (kwota jaką należy wpłacić na konto hurtowni internetowej).  Potwierdzenie zamówienia na wyraźne życzenie klienta może zostać dokonane przez hurtownię telefonicznie. W przypadku, gdy Klient w przeciągu 3 dni roboczych nie otrzyma od hurtowni internetowej potwierdzenia zamówienia, klient powinien skontaktować się z hurtownią w celu wyjaśnienia sprawy,
    Będą realizowane tylko prawidłowo wypełnione formularze. Nieprawidłowo wypełnione formularze utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają realizację zamówienia. Obowiązkowo podać należy adres e – mail, gdyż tylko wtedy hurtownia internetowa będzie mógła skontaktować się z klientem w celu wyjaśnienia ewentualnych błędów w formularzu zamówienia,
    Płatność za zamówione produkty jest możliwa, przelewem lub „za pobraniem”,
    Realizacja przyjętego zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania na koncie hurtowni internetowej wpłaty za zamówiony produkt, wraz z kosztem przesyłki, a w przypadku gdy klient wybrał opcje „za pobraniem”, w momencie potwierdzenia przez hurtownię przyjęcia zamówienia.

SZCZEGÓŁY REGULAMINU

    1.     OFERTA I JEJ PRZYJĘCIE

      Produkty, które są prezentowane na stronie internetowej hurtowni internetowej, nie są stanem magazynowym firmy. W przypadku, gdy klient zamówi produkt, którego hurtownia internetowa nie posiada na stanie magazynowym, hurtownia internetowa zobowiązuje się w przeciągu 5 dni roboczych (liczonych od dnia następującego po dniu w którym hurtownia internetowa przyjęła zamówienie), poinformować klienta o fakcie wyczerpania zapasów.

Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami brutto (w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT). Ceny są podawane w złotych polskich (PLN).

Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru.

Czas realizacji zamówienia, w przypadku opcji „za pobraniem” – 1 do 10 dni od dnia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności przelewem – 1 do 10 od dnia zaksięgowania wpłaty za produkt wraz z kosztami dostawy. Hurtownia zastrzega, że czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu w jakim dostawca (Kurier, Poczta Polska) dostarczy produkt.

W przypadku, gdy klient wpłaci jakąkolwiek kwotę na konto hurtowni internetowej, przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia, hurtownia internetowa zobowiązany jest zwrócić przelaną kwotę na konto klienta w przeciągu 7 dni roboczych, od daty poinformowania klienta przez hurtownię internetową o niemożliwości wykonania zamówienia.

    2.     KOSZTY PRZESYŁKI PRODUKTU

Koszty przesyłki zamówionego towaru jest darmowy dla każdego zamówienia dostarczanego na terenie Polski powyżej 2500zł netto ( zamówienia tylko od takiej kwoty będa realizowane).

Hurtownia internetowa dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem:

a) Kurier: 

-         paleta


-         paczka                                         

-         paczka pobraniowa                                              

    3.     ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONY PRODUKT I DOSTAWĘ:

Hurtownia internetowa, realizuje zamówienia, płatne przelewem na konto hurtowni internetowej lub za pobraniem.

Wpłata za zamówienie ma być uiszczona wedle faktur wysłanych na adres mailowy klienta podany na jego koncie.


W tytule przelewu klient powinien podać nr faktury

    4.     CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Hurtownia realizuje zamówienia do 5 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania na koncie hurtowni internetowej  kwoty zamówienia, lub w przypadku opcji płatności za pobraniem, od daty  otrzymania potwierdzenia zamówienia przez hurtownię internetową. Czas realizacji może się wydłużyć ze względu na ilość obsługiwanych zamówień.    5.     REKLAMACJA

Zgłoszenie reklamacji z tytułu niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową, powinno nastąpić na piśmie (drogą e – mail, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej). Klient w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji otrzyma decyzję o uznaniu, bądź nie uznaniu reklamacji.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, klient otrzyma nowy towar, w przypadku, gdy zakupiony (i reklamowany) towar będzie wyczerpany, hurtownia internetowa zobowiązuje się zaoferować inny produkt (w podobnej cenie) lub zwrócić koszt produktu jaki klient poniósł przy zakupie.W zakresie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu klient powinien sporządzić w obecności dostawcy produktu protokół uszkodzeń.

 6.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie:

a)      Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93),

b)      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r., Nr 141, poz. 1176),

c)      Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000r. , Nr 22, poz. 271),

d)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204)

e)      Ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

f)       Ustawa Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984r. Nr 53, poz. 272).

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2011r

Hurtownia internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zamiany Regulaminu obowiązują od daty pojawienia się zmian na stronie www.sklep.dekorpap.pl., Zamówienia klientów, przed zmianą Regulaminu realizowane są według Regulaminu  

z dnia składania zamówienia.

W przypadku sporów, sądem właściwym, jest sąd właściwy wg kodeksu postępowania cywilnego.

Dane osobowe, które klient podaje w formularzu zamówienia, są chronione i nieudostępniane osobom trzecim, dane osobowe Klientów, hurtownia internetowa wykorzystuje wyłącznie do realizacji zamówienia. Hurtownia internetowa nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego podania danych osobowych klienta.

Każdy klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Zespół: